An Phleanáil Teanga

Faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus Acht na Gaeltachta 2012 ní mór do gach ceantar Gaeltachta plean teanga a chur le chéile chun tacú le húsáid, forbairt agus cur chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail. Mura gcuirtear plean teanga le chéile caillfear an stádas Gaeltachta!

Is é Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta atá freagrach as an plean teanga do Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Mhúscraí a chur i bhfeidhm.

Cuireadh Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí le chéile faoi scáth an Chomharchumainn, mar mheitheal oibre ionadaíoch ar phobal Mhúscraí. Tá sé mar aidhm ag an Meitheal Oibre tacú leis an bpróiseas peanála teanga i gceantar Mhúscraí, ach tá cúnamh an phobail níos leithne ag teastáil chomh maith!

************************

Under the 20 Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 and the Gaeltacht Act 2012 each Gaeltacht area must write a language plan to support the use, development and promotion of the Irish language as a community language. Areas without a language plan will lose their Gaeltacht status!

Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teoranta is the Lead Organisation responsible for implementing the Irish language plan for the Múscraí Language Planning Area (LPA).

Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí was founded as a sub-committee of the Comharchumann, as a working group representative of the Múscraí community. The Working Group aims to focus supporting the language planning process locally, but we also need the assistance of the wider community