Seisiún Eolais / Information Session

Coláiste Samhraidh Baile Mhúirne

An bhfuil cónaí ort i bparóiste Bhaile Mhúirne nó Chill na Martra? An mbeadh spéis agat daltaí samhraidh a choimeád i do thigh (samhradh 2019)? Bígí linn ag seisiún eolais áit ina bpléifear an méid a bheidh i gceist, na tacaíochtaí atá ar fáil s.rl. Beidh ionadaithe i láthair ó Chomharchumann Forbartha Mhúscraí, an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus Gael Linn chun comhairle a chur ar fáil agus ceisteanna a fhreagairt.
Do you live in Baile Mhúirne or Cill na Martra parish? Would you be interested in keeping Irish students in your home during the summer months (summer 2019)? Join us at an information session where we’ll discuss the work involved, the supports available etc. Representatives from Comharchumann Forbartha Mhúscraí, the Department of Culture, Heritage & the Gaeltacht, Údarás na Gaeltachta and Gael Linn will be present on the night to offer advice and answer questions.
Cathain/When?
Dé Céadaoin 2ú Bealtaine/ Wednesday 2nd May @ 8pm
Cén Áit/Where?
Óstán Ghobnatan, Baile Mhúirne

Taispeántas Ealaíne san Ionad Cultúrtha

Screen Shot 2018-04-24 at 15.28.24

Osclófar taispeántas ealaíne dar teideal Mo Shlí Féin, le rannpháirtithe Tacaois, Scéim Ealaíne don Aosach, in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh ar an Déardaoin, 3ú Bealtaine @ 7:30in. Beidh an taispeántas á oscailt go hoifigiúil ag Paul Flynn, Ceann na nEalaíon Traidisiúnta leis an gComhairle Ealaíon. Leanfaidh an taispeántas ar aghaidh go dtí an 29ú Bealtaine.

An art exhibition entitled Mo Shlí Féin, by participants of the art for the Elderly Scheme – Tacaois, will open in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne on Thursday, 3rd May @ 7:30pm. The exhibition will be officially opened by Paul Flynn, Head of the Traditional Arts with the Arts Council. The exhibition will continue until the 29th May.

Féile Foghlama Fadsaoil 2018

– Lifelong Learning Festival 2018  –

Screen Shot 2018-03-08 at 14.25.46

Tuilleadh eolais / Further info……

Dé Luain 19ú Márta / Monday 20th March

Ceardlann Rince le Shane Creed / Dancing Workshop with Shane Creed 

Ionad Áise, Réidh na nDoirí @ 7:30pm

Glac páirt i gceardlann fuinniúil leis an rinceoir cumasach Shane Creed. Díreofar sa cheardlann ar bhun-chéimeanna an rince ar an sean-nós.

Take part in an energetic dancing workshop with the talented dancer Shane Creed. The worksop will focus on the basics of sean-nós dancing.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

Dé Máirt 20ú Márta / Tuesday 20th March

Ceardlann Fhilíochta le Gabriel Fitzmaurice / Poetry Workshop with Gabriel Fitzmaurice

An Ionad Lae, Baile Mhúirne @ 2:00-3:30pm

Ceardlann fhilíochta trí mheán na Gaeilge le file aitheanta Chiarraí, Gabriel Fitzmaurice. Éachtaint phraiticiúil ar conas féith na cruthaitheachta agus bua na scríbhneoireachta ionainn a spreagadh agus a mhúscailt chun píosaí filíochta a chumadh bunaitheacht ar gnáthaimh laethúil an tsaoil.

Irish language poetry workshop with renowned Kerry poet, Gabriel Fitzmaurice. Gain a practical insight in how to draw out our inner creativeness and writing skills so as to compose some poetry based on everyday occurences.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

 

Léamh Filíochta le Gabriel Fitzmaurice / Poetry Reading with Gabriel Fitzmaurice

Leabharlann Bhaile Mhúirne (Ballyvourney Library) @ 6:30-7:30pm

Éist le file aitheanta Chiarraí, Gabriel Fitzmaurice, ag léamh blúirí filíochta Gaeilge agus Béarla dá chuid i dtimpeallacht suaimhneach na leabharlainne.

Listen to renowned Kerry poet, Gabriel Fitzmaurice, reading some of his Irish and English poetry in the relaxing surroundings of the library.

Eolas/Info: An Leabharlann 026 45767

 

Déardaoin 22ú Márta / Thursday 22nd March

Itheachán Sláintiúil agus Scíth le Brenda Rathcliffe / Healthy Eating and Relaxation with Brenda Rathcliffe 

Cuan Barra, Béal Átha’n Ghaorthaidh @ 7:30pm

Éachtaint ar an tábhacht atá le hitheachán sláintiúil agus scíth. Le roinnt athruithe simplí i nósanna itheacháin feicfear feabhsuithe i leibhéil fuinnimh. Foghlaim conas borradh a thabhairt dod’ chóras imdhíonachta, codhladh níos fearr, agus tinnis díleácha a laghdú. Foghlaim roinnt teicnící scíthe éasca chomh maith chun dul i ngleic le strus an tsaoil le taitneamh a bhaint as stíl mhaireachtála níos sona.

Gain an insight into the importance of healthy eating and relaxation. Make simple changes in eating habits to see improvements in energy levels. Learn to boost your immune system, sleep better, and reduce digestive complaints. You will also learn easy relaxation techniques to combat stress and enjoy a happier lifestyle.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

 

Ióga agus Folláine le Gus McCarthy / Gentle Yoga and Wellbeing with Gus McCarthy 

Cois Cille, Cill na Martra @ 7:30pm

Glac páirt i seasaimh ióga agus síneadh éasca, mar aon le hanálú ióga domhain agus scíth chun do chorp a scaoileadh agus d’intinn a chiúnú. Tá sé seo oiriúnach do gach aoisghrúpa agus gach leibhéal corpacmhainne, agus is féidir tabhairt faoi ag suí ar chathaoir. Caith éadaí compórdach agus bíodh mata ióga nó tuáille agat.

Partake in easy stretches and yoga postures, along with deep yoga breathing and relaxation to loosen your body and calm your mind. This is suitable for all ages and fitness, as it can be done in a chair if required. Wear loose clothing and bring a yoga mat or towel with you.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432

 

Dé hAoine 23ú Márta / Friday 23rd March

Séamus Creagh – Taispeántas Grianghrafadóireachta / Séamus Creagh – Photographic Exhibition

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne @ 7:30pm

Osclóidh ceoltóir agus déantóir fliúite, Hammy Hamilton taispeántas grianghrafadóireachta bunaithe ar shaol an cheoltóra Séamus Creagh. Beidh ceolchoirm Séamus Creagh Retrospective ar siúl san amharclann tar éis oscailt an taispeántais (Beidh táille iontrála le híoc don cheolchoirm).

Musician and flute-maker, Hammy Hamilton will officially open a photographic exhibition based on the life and times of renowned musician Séamus Creagh. The Séamus Creagh Retrospective concert will take place in the auditorium after the opening of the exhibition (Entry fee payable for the concert).

Eolas/Info: Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh 026 45733

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí ar siúl i Maigh Chromtha & Múscraí anseo thíos / Full list of events held in Macroom & Múscraí available to download below

Macroom & Múscraí Lifelong Learning Festival 2018

 

 

Oíche Fhilíochta san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne

Screen Shot 2018-03-08 at 14.03.11

Beidh oíche fhilíochta le Ailbhe Ni Ghearbhuigh agus Colm Breathnach, le ceol ó Méabh Ní Bheaglaoich in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne ar an Aoine, 9ú Márta @ 8:30in. Saorchead isteach!

Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne will host a poetry night with Ailbhe Ni Ghearbhuigh and Colm Breathnach, and musical accompaniment by Méabh Ní Bheaglaoich on Friday, 9th March @ 8:30pm. Free admission!

_____________

Seo an tarna bhliain don gcamchuairt filíochta seo á reachtáil ag An Lab, Ionad Ealaíon na Gaeilge sa Daingean. I 2017 díríodh ar Chorca Dhuibhne agus na cathracha. I mbliana táthar ag tabhairt filí agus filíocht chomhaimseartha na Gaeilge ar fud na Mumhan, go Gaeltacht agus Galltacht araon. Anuas ar an gcéad léamh seo i mBaile Bhúirne, beidh léamhanna i Rinn ó gCuanach i Mí Aibreáin agus, níos déanaí i mbliana, ar Oileán Chléire agus i mbailte i gcontaetha An Chláir, Luimní agus Tiobrad Árainn.

This is the second year that this poetry tour has been organized by An Lab, Irish-Language Arts Centre in Dingle. In 2017 the tour concentrated on West Kerry and the cities. This year we are bringing contemporary Irish poets and poetry to locations throughout Munster. Following this first reading in Baile Bhúirne there will be a reading in April in Rinn Ó gCuanach in Waterford, and later in the year readings on Cape Clear, and in towns in counties Clare, Limerick and Tipperary.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Ciarraíoch í Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Tá a cuid filíochta léite aici i bPáras, i Nua Eabhrac, i Montréal agus ar an mBuailtín. Bhuaigh a dán ‘Deireadh na Feide’ Corn Uí Néill i 2012 agus roghnaíodh ‘Filleadh ar an gCathair’ mar Dhán Uachtarántacht an Aontais Eorpaigh i 2013. Bhain an dán céanna áit amach ar ghearrliosta RTÉ, ‘A Poem for Ireland’. D’fhoilsigh Coiscéim a céad chnuasach filíochta, Péacadh, i 2008 agus Tost agus Allagar i 2016. The Coast Road an teideal atá ar chnuasach dátheangach atá foilsithe ag an Gallery Press mar a bhfuil aistriúcháin le filí aitheanta an Bhéarla.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh was born in Kerry. She has read at festivals in New York, Paris, Montréal, Berlin and Ballyferriter. In 2012 her poem ‘Deireadh na Feide’ won the O’Neill Poetry Prize. ‘Filleadh ar an gCathair’ was chosen as Ireland’s EU Presidency poem in 2013 and was shortlisted in 2015 for RTE’s ‘A Poem for Ireland’. Coiscéim published her first book Péacadh (2008) and Tost agus Allagar (2016). A bilingual collection,The Coast Road, was published by The Gallery Press last year, with English translations by thirteen poets.

Colm Breathnach
I gCorcaigh a rugadh Colm. File, úrscéalaí agus aistritheoir liteartha é go bhfuil seacht gcinn de chnuasaigh filíochta, ar ghnóthaigh ceithre cinn acu an phríomhdhuais do chnuasach filíochta i gComórtais Liteartha an Oireachtais agus sa bhliain 1999 bhronn an Foras Cultúrtha Gael-Mheiriceánach ‘Duais an Bhuitléirigh’ air as a shaothar filíochta. Chaith sé tréimhsí ina scríbhneoir cónaithe sa tSín agus sa tSlóivéin agus bhí sé ina scríbhneoir cónaithe i gColáiste Phádraig, Droim Conrach in 2015. Is é Tírdhreacha (LeabhairCOMHAR, 2015), rogha théamúil dánta agus dánta nua maille le pictiúirí le Pól Ó Colmáin, an leabhar is déanaí uaidh.
Colm was born in Cork. He is a poet, novelist and literary translator. He has published seven collections of poetry, four of which have won the principal poetry prize at Conradh na Gaeilge’s annual Oireachtas literary competitions and in 1999 the Irish American Cultural Institute presented him with the Butler Literary Award in recognition of his poetry. He has had literary residencies in China and in Slovenia and in 2015 he was writer in residence in Saint Patrick’s College, Drumcondra. His latest book is Tírdhreacha (LeabhairCOMHAR, 2015), which includes a thematic selection and new poems, with illustrations by west Cork artist Pól Ó Colmáin.

Méabh Ní Bheaglaoich
Boscadóir agus amhránaí í Méabh Ní Bheaglaoich a rugadh agus tógadh i mBaile na bPoc i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Thosnaigh sí ag seimint an bhosca ceoil nuair a bhí sí ceithre mbliana d’aois. Tá sí tar éis bheith páirteach i go leor tograí agus taistil leis an gceol ó shin i leith. Tá camchuairteanna ceoil tugtha aici ar Meirice, Albain, Mór-roinn na hEorpa, An tSeapáin agus An Téaváin. Bhí sí ina cuid des na bannaí ceoil Solas agus Cuas, agus ghlac sí páirt sa mhórthogra ilealaíona ‘Aisling’ le leithéidí Máiréad Ní Mhaonaigh, Johnny Óg Connolly agus Caoimhín Ó Fearghaíl. D’eisigh sí an t-albam Cuisle i gcomhpháirt leis an ngiotáirí Matt Griffin, agus tá singil dá hamhrán féincumtha ‘Amhrán na nGael, díreach eisithe aici.

Méabh Ní Bheaglaoich is a box player and singer from Baile na bPoc in Corca Dhuibhne. She started playing the box at four years of age. She has taken part in many musical projects and travelled widely as a musician. She has toured in the US, Scotland, Continental Europe, Japan and Taiwan. She was a part of the bands Solas and Cuas and took part in the major multi-disciplinary project ‘Aisling’ with the likes of Máiréad Ní Mhaonaigh, Johnny Óg Connolly and Caoimhín Ó Fearghaíl. She recorded the album Cuisle with the guitarist Matt Griffin and has just released the self-composed song ‘Amhrán na nGael’ as a single.

Rí-rásaíocht Chonaire Slí Gaeltacht Mhúscraí

– Slí Gaeltacht Mhúscraí Ultra Trail Race –

Screen Shot 2018-02-27 at 15.19.29.png

An Satharn seo, 3ú Márta, tabharfaidh reathaithe uaillmhianacha ó cheann ceann na tíre faoi slí siúlóide áitiúil Slí Gaeltacht Mhúscraí do dhúshlán na rí-rásaíochta bliantúil. Ag tosnú sa Chaolchoill, don dara bliain anois taistealóidh Rí-rásaíocht Chonaire Slí Gaeltacht Mhúscraí thar cosán Slí Béara-Breifne ar feadh 70km, ag críochnú an tráthnóna chéanna i Sráid a’ Mhuilinn.

Conair iomlán slímharcáilte é an rás, ag clúdach díreach os cionn 70km den bhealach seo (le thart ar 2000m de dhreapadh), ag rith ar feadh Slí Béara-Breifne idir an Chaolchoill agus Sráid a’ Mhuilinn, trí cheantar Gaeltachta Mhúscraí. Trasnóidh na reathaithe thar sliabhraonta na Seithe agus Dhoire na Sagart, thar éagsúlacht tír-raoin  garbh sléibhtiúil, conairí foraoise agus bóithre tuaithe ciúine.

Céim 1: An Chaolchoill go Guagán Barra – 16.6km, dreapadh 665m. Tosnóidh an rás ag Caisleán Charraig an Easaigh ar a 8:00rn, áit ina thabharfaidh reathaithe aghaidh aniar aduaidh amach as sráidbhaile an Chaolchoill ar feadh Slí Gaeltacht Mhuscraí.

Céim 2: Guagán Barra go Béal Átha’n Ghaorthaidh – 12.2km, dreapadh 205m. An scoith-am chun an seicphointe seo ag Coláiste na Mumhan a bhaint amach ná 4.5 uair a’ chloig (12:30in).

Céim 3: Béal Átha’n Ghaorthaidh go Baile Mhúirne- 19km, 410m climb. Ni mór do na reathaithe ar fad an seicphointe seo a bhaint amach laistigh de 7 uair 45 nóiméad (3:45in) nó déanfar iad a dhíbirt ón rás agus ní bheidh cead acu leanúint ar aghaidh.

Céim 4: Baile Mhúirne go Sráid a’ Mhuilinn –  24.1km, dreapadh 690m. Críochnóidh reathaithe an rás díreach lasmuigh den siopa Centra, ach lámh a leagadh ar clár-léarscáil Slí Gaeltacht Mhúscraí.

Tuilleadh eolais https://www.facebook.com/sligaeltachtmhuscraiultra/

_______________________________

This Saturday, 3rd March, a host of ambitious runners from all over Ireland will tackle the local walking trail Slí Gaeltacht Mhúscraí for the annual ultra trail race challenge. Starting in Kealkil, the second running of the Slí Gaeltacht Mhúscraí Ultra Trail Race will will follow the route  of the Beara-Breifne Way for 70km, finishing that evening in Millstreet.

The race is a fully way-marked trail that covers just over 70km of this route (with approx. 2000m climb), running along the Beara-Breifne Way between Kealkill and Millstreet. Runners will cross the Sheehy and Derrynasaggart mountain ranges over a variety of tough open mountain terrain, forest trails and quiet country roads.

Stage 1: Kealkill to Gougane Barra – 16.6km, 665m climb. The race will begin at Carriganass Castle at 8:00am, where runners will head NW out of Kealkill village along the Slí Gaeltacht Mhuscraí route.

Stage 2: Gougane Barra to Ballingeary – 12.2km, 205m climb. The cut-off time for reaching this check-point at Coláiste na Mumhan Irish college is 4.5 hours (12:30pm).

Stage 3: Ballingeary to Ballyvourney – 19km, 410m climb. All runners must reach this check-point by 7 hours 45 mins (3:45pm) or they will be timed out and not allowed to continue in the race.

Stage 4: Ballyvourney to Millstreet –  24.1km, 690m climb. Runners will finish the race just outside the Centra shop, by touching the SGM map-board.

Further info https://www.facebook.com/sligaeltachtmhuscraiultra/

 

 

 

 

 

Ranganna Gaeilge / Irish Classes

Ranganna Gaeilge_Feabhra2018

Beidh cúrsa Gaeilge 5 seachtaine ag tosnú san Ionad Áise, Ré na nDoirí ar an gCéadaoin, 28ú Feabhra @ 8:30-9:30in. Oiriúnach do dhaoine le roinnt Gaeilge acu cheana ach easpa muiníne acu ina gcumas labhartha, an-oiriúnach dóibh siúd a dhein na ranganna roimh Nollag. Costas iomlán €20 nó €5 sa tseachtain ‘íoc mar a théann tú’. Caithfear clárú leis an gComharchumann faoin Luan, 26ú Feabhra chun áit a chinntiú ar an gcúrsa.

5 week Irish language course starting in the Ionad Áise, Ré na nDoirí on Wednesday, 28th February @ 8:30-9:30pm. Suitable for those who have some Irish already but lack the confidence to speak it, ideal for those who completed the series of classes before Christmas. Course fee €20 in total or €5 per week pay as you go. Register with the Comharchumann by Monday, 26th February to secure a place.

Eolas/Info: Comharchumann Forbartha Mhúscraí – 026 40877 / 083 191 5432 / julia@cfmteo.com.

Ranganna Cniotála, Fuála & Cróise

Screen Shot 2018-02-13 at 12.41.42
Beidh ranganna cniotála, fuála agus cróise ag tosnú san Ionad Áise, Réidh na nDoirí ar an Luan, 19ú Feabhra @ 10:30rn – 12:30in. Costas laethúil €5 an duine a bheidh i gceist agus beidh tae, caife agus brioscaí ar fáil. Glaoigh ar Helen 086 309 1163 nó  Eileen 087 689 2806  chun áit a chur in áirithe.
Tá na ranganna seo eagraithe ag Mullach na Réidh le cabhair ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus Comharchumann Forbartha Mhúscraí.
Knitting, sewing and crochet classes will start in the Ionad Áise, Réidh na nDoirí on Monday, 19th February @ 10:30am- 12:30pm. Daily fee of €5 per person, with tea, coffee and biscuits provided. Contact Helen 086 309 1163 or  Eileen 087 689 2806 to book a place in the classes.
Classes are organised by Mullach na Réidh with the support of Cork ETB and Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

Campaí Cócaireachta do Dhaltaí Bunscoile

Mar chuid d’imeachtaí Bliain na Gaeilge 2018 tá dhá champa cócaireachta aon lae do dhaltaí bunscoile (rang 2-rang 6) á eagrú ag an gComharchumann. Reáchtálfar na campaí go hiomlán trí mheán na Gaeilge!

Beidh na campaí ar siúl i Scoil Mhuire, Béal Áthan Ghaorthaidh ar an Déardaoin 15ú agus Aoine 16ú Feabhra, 10:00rn-3:00in. Caithfear ainmneacha a chlárú leis an gComharchumann faoin Aoine, 9ú Feabhra!

Tuilleadh eolais – 026 40877 / 083 191 5432 / julia@cfmteo.com

Campaí cócaireachta

 

Imbolc 2018

Screen Shot 2018-01-30 at 13.25.21

 

Imbolc 2018 – Eolas agus Aíonna

Beidh Imbolc 2018, comhdháil inspioráideach na Gaeilge, ar siúl ar an Satharn, 10ú Feabhra in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne. Is tionól aon lae é seo agus beidh Gaeilgeoirí iontacha suimiúla ag caint ann arís i mbliana, daoine a bhfuil obair agus taighde ceannródaíoch ar bun acu ó gach aon earnáil den saol – gnó, na healaíona, cúrsaí sóisialta agus eile.

Tosnaíonn clárú don lucht féachana ag 9:30r.n. ar an Satharn, 10ú Feabhra. Is féidir clárú ar líne chomh maith ag www.imbolc.ie nó trí dul i mbun teagmhála leis an Ionad Cultúrtha ag 026 45733.

NA CAINTEOIRÍ
Maebh Ní Fhallúin – Tá seacht mbliana caite ag Maebh ag déanamh staidéir agus ag obair i réimse na sláinte poiblí i Londain agus i mBaile Átha Cliath. Bhain sí máistreacht amach i Scoil Sláinteachais & Leigheas Trópaicigh Londain agus ó shin i leith tá sí ag soláthar comhairle polasaí don earnáil phoiblí agus charthanais ar réimse ábhar idir murtall, alcól, tobac, cúrsaí míchumais agus an córas sláinte.

Diarmuid Johnson – File, ceoltóir, scríbhneoir agus scoláire é Diarmuid Johnson. Tá leabhra go leor scríofa aige i nGaeilge, Béarla, agus Breatnais. Ina measc sin tá Pen and Plough – Poets and Bards of 20th Century Ceredigion (Wales), saothar taighde faoi stair na tuaithe, Y Gwyddel, beathaisnéis i mBreatnais faoina óige i nGaillimh, agus Conaire Mór, athinseacht ar Togail Bruidne Da Derga, an leabhar a bhuaigh Gradam Uí Shúilleabháin 2017.

Kathleen Ní Duinnín – Is stiúrthóir bunaidh í Kathleen de White Raven, grúpa a phléann le ceol meánaoiseach agus amhránaíocht traidisiúnta na hÉireann, dhá spéis faoi leith atá ag Kathleen féin. Thosnaigh Kathleen ag casadh amhrán traidisiúnta le linn a hóige ina háit dhúchais, Co. Chorcaí, agus tá an ceol agus an teanga Gaelach ina mór-inspioráidí di ó shin. Beidh Kathlenn agus a grúpa, White Raven, i mbun ceolchoirme san Ionad Cultúrtha ar an Aoine, 9ú Feabhra an oíche roimh chomhdháil Imbolc féin.

Caomhán Mac Con Iomaire – Is ealaíontóir é Caomhán Mac Con Iomaire atá mar bhall den fhoireann oideachais i nGallearaí Náisúinta na hÉireann. Le cupla bliain anuas, tá sé ag obair mar oifigeach rochtana agus éascaithe. Sa phost seo, eagraíonn sé imeachtaí ar leith do chuairteoirí a bhfuil riachtanais bhreise acu, éascaíonn sé ceardlanna ealaíne agus cuireann sé eachtraí trí ghaeilge ar fáil sa Ghallearaí.

Maitiú Ó Coimín – Is é Maitiú Ó Coimín bunaitheoir an chomórtais idirGhaeltachta Aonach Tailteann, comórtas a fhéachann leis an spórt agus na dána a chur chun cinn i gceantair Ghaeltachta. Reáchtáladh an comórtas den chéad in 2017 agus tá imeachtaí na bliana seo le tosú i mí Feabhra. Eagraíonn Maitiú imeachtaí i gConamara don chomórtas ach bíonn sé ag plé le ceantair eile freisin.

Ailbhe Ní Ghearbhuigh – Ciarraíoch í Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Tá a cuid filíochta léite aici i bPáras, i Nua Eabhrac, i Montréal agus ar an mBuailtín. Bhuaigh a dán ‘Deireadh na Feide’ Corn Uí Néill i 2012 agus roghnaíodh ‘Filleadh ar an gCathair’ mar Dhán Uachtarántacht an Aontais Eorpaigh i 2013. Bhain an dán céanna áit amach ar ghearrliosta RTÉ, ‘A Poem for Ireland’. D’fhoilsigh Coiscéim a céad chnuasach filíochta, Péacadh, i 2008 agus Tost agus Allagar i 2016. The Coast Road an teideal atá ar chnuasach dátheangach atá díreach foilsithe ag an Gallery Press mar a bhfuil aistriúcháin le filí aitheanta an Bhéarla.

Rónán Ó Dálaigh – Is bunaitheoir é Rónán de SEDCo – Social Enterprise Development Company. Cruthaíonn agus tacaíonn SEDCo le gnóthaí sóisialta in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Bunaíodh é in 2014, agus go dtí seo tá 14 gnó sóisialta curtha ar bun aige. I measc na héachtaí pearsanta bainte amach aige tá chéad duais Gaisce, a bronnadh air as obair maidir le páirtíocht phobail agus forbairt phearsanta.

Agus ní stopfaidh an cur ná an cúiteamh ansin, mar tá cuireadh oscailte do gach duine teacht go dtí Óstán an Muilinn, Baile Mhúirne tar éis na comhdhála!

Tá cainteanna na mblianta seo thart ar fáil saor in aisce ar an suíomh http://www.imbolc.ie, agus go dtí seo féachadh orthu breis agus 4,500 uair.

Tuilleadh eolais ar líne ag www.imbolc.ie.

Screen Shot 2018-01-30 at 13.25.21

The Irish Concertina Ensemble san Ionad Cultúrtha

Screen Shot 2018-01-23 at 11.15.22

Beidh oíche iontach ceolmhar in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne ar an Aoine, 26ú Eanáir @ 8:30in áit ina mbeidh The Irish Concertina Ensemble ag tabhairt faoin stáitse. Mar chuid den ghrúpa cumasach seo tá Tim Collins, Edel Fox, Padraig Rynne, Caitlín Nic Gabhann agus Micheál Ó Raghallaigh.
Cur ticéid in áirithe gan mhoill ach glaoch ar an Ionad ag 026 45733.
 
A wonderful night of music is assured in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhúirne on Friday, 26th January @ 8:30in where The Irish Concertina Ensemble will take to the stage. The ensemble includes the musical talents of Tim Collins, Edel Fox, Padraig Rynne, Caitlín Nic Gabhann and Micheál Ó Raghallaigh.
Pre-book your tickets today by calling the Ionad on 026 45733.