Plean Teanga Mhúscraí

Múscraí Irish Language Plan

AN PLEAN TEANGA IOMLÁN / THE FULL LANGUAGE PLAN

Téigh tríd an leagan iomlán (i nGaeilge) de Phlean Teanga Mhúscraí anseo nó is féidir achoimre Béarla den phlean a léamh anseo.

Have a look at the full version (in Irish) of the Múscraí Language Plan here or read the English summary of the plan here.

AN PLEAN CAIBIDIL AR CHAIBIDIL / THE PLAN CHAPTER BY CHAPTER

D’éinne gur fearr leo dul tríd Plean Teanga Mhúscraí caibidil ar chaibidil is féidir é sin a dhéanamh chomh maith ach an chaibidil ábhartha a phiocadh amach anseo thíos. Tabhair faoi deara nach bhfuil leagan Béarla den phlean iomlán ar fáil go fóill ach tá achoime Béarla den phlean i gCuid 14 (Caibidil 10).

Anyone who would rather view the Múscraí Irish Language Plan chapter by chapter can also do so by selecting the relevant chapter below. Please note that although we do not have an English version of the full plan at present Section 14 (Chapter 10) provides an English summary of the language plan.

Cuid 1 – Innéacs / Section 1 – Index

Cuid 2 – Réamhrá / Section 2 – Introduction

Cuid 3 – Caibidil 1 Próiseas na Pleanála Teanga / Section 3 – Chapter 1 The Language Planning Process

Cuid 4 – Caibidil 2 An Cheanneagraíocht / Section 4 – Chapter 2 The Lead Organisation

Cuid 5 – Caibidil 3 Limistéar Pleanála Teanga / Section 5 – Chapter 3 Language Planning Area

Cuid 6 – Caibidil 4 Ullmhú an Phlean / Section 6 – Chapter 4 Preparing the Plan

Cuid 7 – Caibidil 5 Torthaí an Taighde / Section 7 – Chapter 5 Research Results

Cuid 8 – Caibidil 6 Na Bearta / Section 8 – Chapter 6 The Actions

Cuid 9 – Caibidil 7 Costais & Maoiniú / Section 9 – Chapter 7 Costs & Funding

Cuid 10 – Buiséad / Section 10 – Budget

Cuid 11 – Saolré na mBeart / Section 11 – Lifetime of the Actions

Cuid 12 – Caibidil 8 Forbairt Feasachta & Poiblíocht / Section 12 – Chapter 8 Developing Awareness & Publicity

Cuid 13 – Caibidil 9 Monatóireacht / Section 13 – Chapter 9 Monitoring

Cuid 14 – Caibidil 10 Achoimre Beárla / Section 14 – Chapter 10 English Summary

Cuid 15 – Aguisín I Moltaí / Section 15 – Appendix I Recommendations

Cuid 16 – Aguisín II Ceistneoirí / Section 16 – Appendix II Questionnaires

Cuid 17 – Aguisín III Páirtithe Leasmhara / Section 17 – Appendix III Stakeholders

Cuid 18 – Aguisín IV Foinsí Tánaisteacha / Section 18 – Appendix IV Secondary Sources

Cuid 19 -Aguisín V Grianghraif / Section 19 – Appendix V Photographs